Interakcija industrijskog robota sa sistemima za prepoznavanje govora i slike

Conference Paper

J. Tasevski; M. Nikolić; D. Mišković

ETRAN - Konferencija za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, Zlatibor, Serbia, June 11, 2012-June 14, 2012

2012

pp. 1-4

Abstract

U radu je prikazano rešenje u kome su integrisani industrijski robot ABB IRB140 sa sistemom za prepoznavanje govora i sistemom za digitalnu obradu slike. Zadatak robota je da vrši manipulaciju predmetima koji se nalaze na radnom stolu. Predmeti su nasumično postavljeni po stolu i sistem za obradu slike ima zadatak da prepozna njihove karakteristike (oblik, dimenzije, poziciju i orijentaciju). Sistem za automatsko prepoznavanje govora (ASR – Automatic Speech Recognition) prepoznaje govornu komandu i na osnovu nje vrši manipulaciju predmetima na stolu.